KancelariaWloclawek.pl


Twoje usługi prawne we Włocławku

Aktualności

 
Upadłość konsumencka .
Dodane dnia: 7 czerwca 2017

Szanowni Państwo,

upadłość konsumencka to przede wszystkim ogromna szansa dla Was, jeżeli z jakichkolwiek powodów staliście się niewypłacalnymi dłużnikami, macie problemy finansowe i długi, których nie jesteście w stanie spłacić. To prawna możliwość rozliczenia wszelkich dotychczasowych zobowiązań finansowych i rozpoczęcia przez Was wszystkiego od nowa, z czystą kartą.

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej przysługuje każdej osobie fizycznej, która nazwana jest konsumentem i która nie prowadzi działalności gospodarczej, a co się z tym wiąże, posiada zdolność upadłościową w tzw. upadłości konsumenckiej. Warto, by dłużnik który stał się niewypłacalny do tego stopnia, że nie jest w stanie regulować wierzytelności przysługujących jego wierzycielom, zastanowił się nad takim rozwiązaniem, bowiem te trudne życiowe sytuacje zazwyczaj nie dzieją się z winy konsumenta. Najlepszym przykładem, ale nie jedynym, to potwierdzającym są dzisiejsi frankowicze, czyli osoby które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich. Inną sytuacją, kiedy warto zastanowić się na ogłoszeniem upadłości konsumenckiej może być tragiczny wypadek czy ciężka choroba, w konsekwencji czego, dłużnik staje się niezdolny do pracy i siłą rzeczy nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań.

Upadłość konsumencka w praktyce oznacza po prostu umorzenie dotychczasowych zobowiązań i rozpoczęcie bytu gospodarczego od nowa. Pozytywne zaopiniowanie przez sąd złożonego przez dłużnika wniosku o upadłość konsumencką oznacza, że zaciągnięte kredyty oraz inne zobowiązania finansowe ulegają całkowitego oddłużeniu, dzięki czemu wierzyciele nie mogą mieć już żadnych roszczeń ani praw do jakiejkolwiek egzekucji. Nie mniej jednak, starając się o upadłość konsumencką należy wziąć pod uwagę, że wszelkie składniki majątku dłużnika trafią pod zarząd syndyka i staną się tzw. masą upadłościową. Dobytek podlegający zajęciu to przede wszystkim domy, mieszkania, działki rekreacyjne, samochody, sprzęty AGD i RTV, ale również biżuteria i inne wartościowe przedmioty, które syndyk masy upadłościowej sprzedaje a pieniądze z tego tytułu pozyskane, przeznacza na proporcjonalną spłatę wierzytelności. Ponadto i co ciekawe, jeżeli przedmiotem licytacji jest nieruchomość, dłużnik może otrzymywać od syndyka środki finansowe pochodzące z jego sprzedaży, pozwalające na wynajem lokalu przez okres maksymalnie 2 lat. Pozostałą sumę uzyskaną ze spieniężenia masy upadłościowej, syndyk rozdziela pomiędzy wierzycieli. Zatem, sytuacja ta jest zupełnie odmienną od bezwzględnej komorniczej licytacji, a przy tym bardziej dla konsumenta korzystną.

Dzieje się jednakże i tak, że nierzadko pieniądze uzyskane ze sprzedaży poszczególnych składników majątku, nie pokrywają zadłużenia i nie zaspokajają wierzycieli. Co wtedy? W takim wówczas przypadku, sąd ustala dodatkowo plan spłat, który wyznaczany jest na podstawie aktualnych zdolności zarobkowych dłużnika i który nie może przekraczać 36 miesięcy. Przedmiotowy plan spłat sprawia, że po rzetelnym stosowaniu się do obowiązków z niego wynikających, nieuregulowane w toku postępowania długi, z mocy prawa przestają istnieć.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu, który jest dostępny zarówno w internecie jak i w siedzibie sądu. Dokument ten wprawdzie można wypełnić samodzielnie, ale zapewne bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się w tym zakresie o pomoc do specjalisty, mającego w tej dziedzinie doświadczenie. Odpowiednio on doradzi i opracuje uzasadnienie wniosku w taki sposób, na podstawie którego sąd wyda decyzję w pełni Państwa satysfakcjonującą. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, by z wypełnieniem wniosku udać się do specjalisty jest fakt, iż oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, skutkuje niemożliwością ponownego wnioskowania w tym przedmiocie przez okres 10 lat. Zapraszam zatem do naszej Kancelarii mieszczącej się we Włocławku, przy ul. Wojska Polskiego 18/3, w ramach której specjaliści ją reprezentujący w sposób rzetelny, kompleksowy i wyczerpujący zajmą się Państwa sprawą. Nie ma dla nas bowiem problemu, którego nie dałoby się rozwiązać.

 

 

Nowa ustawa ułatwiająca dochodzenie wierzytelności.
Dodane dnia: 25 maja 2017

Szanowni Państwo,

7 kwietnia 2017r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów, którego celem jest zwiększenie skuteczności dochodzenia roszczeń, zarówno przez wierzycieli prywatnoprawnych, jak i będących instytucjami publicznymi. Przedmiotowe rozwiązanie ma usprawnić i ułatwić dochodzenie należności, co w konsekwencji poprawi płynność finansową przedsiębiorstw, a tym samym będzie przeciwdziałać zatorom płatniczym, uznawanym obecnie za jedną z podstawowych barier rozwoju gospodarczego. Wprowadzono przepisy zwiększające pewność zapłaty należności, które uwzględniają zwłaszcza takie etapy jak: zaciągnięcie zobowiązania, dochodzenie zapłaty, zabezpieczenie roszczenia. Nowe regulacje mają zwiększyć też możliwości prawidłowej oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta oraz poprawić skuteczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Jak zapewnia ustawodawca, wyżej wymieniony, założony cel, ma zostać osiągnięty m.in. poprzez zapewnienie szerszych możliwości uzyskiwania informacji z rejestrów biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta, zwiększenie zakresu i efektywności postępowania: uproszczonego, grupowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz ułatwienie zawierania ugód przez jednostki z sektora finansów publicznych w sprawach dotyczących należności cywilnoprawnych, których owe podmioty są dłużnikami. Przedmiotowy akt prawny zmienia dziesięć innych ustaw, zarówno w zakresie instytucji już istniejących, jak również poprzez dodanie nowych, nieznanych dotychczas regulacji. Wprowadza się m.in. odmienne zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora oraz generalnego wykonawcy w procesie budowlanym, zmienia niektóre terminy i wartości progowe prawa procesowego, rozszerza kompetencje biur informacji gospodarczej, wprowadza zmiany w grupowym dochodzeniu roszczeń, czy też tworzy Rejestr Wierzytelności Publicznoprawnych. Jak zatem można dostrzec, wskazana nowelizacja wprowadza szerokie spektrum zmian, ukierunkowanych na poprawienie pozycji wierzycieli, zarówno prywatnoprawnych jak i będących instytucjami publicznymi. Co więcej, zmiany dotyczą niemal wszystkich etapów dochodzenia należności, począwszy od weryfikacji potencjalnego kontrahenta, czynności przedsądowych podejmowanych względem dłużnika, poprzez postępowanie zabezpieczające, aż po zmiany w postępowaniu procesowym.

Nieterminowe płatności wobec firm w dużym stopniu dotykają małych i średnich przedsiębiorstw. Konsekwencją zaległości płatniczych jest wpadanie przedsiębiorców w „spiralę długów” wobec swoich partnerów biznesowych (innych kontrahentów), pracowników lub Skarbu Państwa. To z kolei powoduje ograniczanie inwestycji, co negatywnie odbija się na kondycji gospodarki. Firmy nie mają też możliwości łatwego dostępu do danych umożliwiających wiarygodną ocenę wypłacalności dłużnika, a dochodzenie roszczeń przed sądami jest zwykle długotrwałe. Pomimo, iż nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zjawiska braku płatności za wykonaną usługę, czy dostarczony towar, problem ten, istotnie, może być niwelowany poprzez instrumenty prawne umożliwiające weryfikację wiarygodności finansowej kontrahentów, a w przypadku opóźnienia w zapłacie – szybkiego i skutecznego dochodzenia, a następnie egzekucji, poprzez umożliwienie skorzystania z nieuciążliwych i stosunkowo niedrogich dla przedsiębiorców, będących wierzycielami, mechanizmów dochodzenia należności.

Próba rozwiązania problemu odzyskiwania długów wymaga przekrojowego podejścia – poszukiwania przyczyn opóźnień w zapłacie przed powstaniem długu, a następnie na każdym z etapów dochodzenia wierzytelności. Takie spojrzenie pozwala wskazać, że istotnie, istnieje potrzeba wprowadzenia objętych niniejszym projektem rozwiązań, wzmacniających ochronę praw wierzycieli i zapewniających płynność finansową przedsiębiorstw.

Wskazane powyżej regulacje mają wejść w życie 1 czerwca 2017r., za wyjątkiem przepisów odnoszących się do utworzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych, które mają wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2018, jak również zmian dotyczących funkcjonowania Biur Informacji Gospodarczych, zaplanowanych na dzień 1 czerwca 2018r.

 

 

 

Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań .
Dodane dnia: 8 maja 2017

Szanowni Państwo,

dzisiaj kilka słów o finansach. Z dniem 14.03.2017r. zmianie uległy kwoty jednorazowych odszkodowań należnych z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej w okresie od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r., o czym informuje obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 27.03.2017r. Według przedmiotowego obwieszczenia kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą odpowiednio:

  • 809,00 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 809,00 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 165,00 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 165,00 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 850,00 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 425,00 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 850,00 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnienia są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14.165,00 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 850,00 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14.165,00 z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 165,00 zł gdy obok małżonka i dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnienia są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 425,00 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14.165,00 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego;

To tyle na temat odszkodowań przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Choć mam ogromną nadzieję, że nigdy żadnemu z Państwa taka wiedza nie będzie potrzebna, nie mniej jednak jak mawiał Lew Tołstoj „nauka jest pokarmem dla rozumu, a wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego…”.

 

Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
Dodane dnia: 21 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

czeka nas prawdziwa rewolucja w dziedzinie postępowania administracyjnego. Rząd RP wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zasadzie nas wszystkich przygotował ustawę z dnia 8 marca 2017r. nowelizującą Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektóre inne ustawy, która ma usprawnić procedury administracyjne, których przewlekłość i zawiłość ma istotny wpływ na zahamowanie rozwoju biznesu w Polsce. Co chyba istotne dla każdego petenta, postępowanie administracyjne ma stać się przyjaźniejszym. A o tym co się z tym wiąże mowa poniżej. Serdecznie zapraszam do lektury.

Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zakłada, że jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego będzie nałożenie na stronę obowiązku, bądź ograniczenie lub odebranie jej uprawnienia, wszelkie wątpliwości faktyczne oraz wątpliwości w zakresie brzmienia przepisów, rozstrzygane będą na korzyść tej strony chyba, że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron lub interesy osób trzecich, na które wynik postępowania będzie miał bezpośredni wpływ. Postępowanie administracyjne oprócz tego, że ma być prowadzone w sposób budzący zaufanie uczestników do organów publicznych, jak to miało miejsce dotychczas, to jeszcze, co nowego, zachowane muszą być zasady proporcjonalności, równego traktowania i bezstronności. Organy zobowiązane będą również do postępowania w sposób zgodny z utrwaloną praktyką rozstrzygania spraw w takim stanie faktycznym i prawnym chyba, że odstąpienie od tej praktyki będzie odpowiednio uzasadnione. Co istotne, ku zadowoleniu wydaje mi się, że nas wszystkich, działania organów administracji będą musiały być przewidywalne, stąd konieczność rozstrzygania przez nie spraw zgodnie z przyjętą praktyką o której mowa w zdaniu poprzednim. Ma to na celu zapewnienie świadomości danej jednostki, że postępując w dobrej wierze, nie ściągnie na siebie negatywnych skutków swojego działania.

W dotychczasowych uregulowaniach Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, stronom zawsze przysługiwało odwołanie od wydanej decyzji organu I instancji, do organu wyższego stopnia. Wprowadzana nowelizacja również i w tym zakresie wprowadza istotne zmiany, bowiem od jej wejścia w życie, możliwe będzie odstąpienie od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny będzie stanowił inaczej.

Nieoceniony wydaje się być instrument otrzymany od ustawodawcy który jednostka będzie dzierżyła w ręku, uprawniający do wniesienia ponaglenia na bezczynność organu lub przewlekłość postępowania. Oczywiście ponaglenie takie będzie musiało zawierać uzasadnienie, nie mniej jednak daje to możliwość obrony przed nierzadko spotykaną opieszałością organów postępowań administracyjnych. Ponaglenie będzie rozpatrywane przez organ wyższego stopnia lub jeżeli nie ma organu wyższego stopnia, przez organ prowadzący postępowanie. O przysługującym uprawnieniu do wniesienia ponaglenia, jednostka będzie powiadamiana przez organ administracji publicznej zawiadamiający ją o niezałatwieniu sprawy w terminie. Ustawodawca przewiduje również udzielnie przez organ stronom dłuższego terminu na usunięcie braków formalnych. Do tej pory termin ten był sztywny i wynosił 7 dni. Po nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, nie będzie mógł być krótszy niż 7 dni.

Niewątpliwie największym przełomem w zakresie zmiany ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest wprowadzenie przepisów o mediacji, milczącym załatwieniu sprawy oraz postępowaniu uproszczonym. Mediacja w postępowaniu administracyjnym będzie przeprowadzana, jeżeli pozwalał będzie na to charakter sprawy i strony wyrażą na nią zgodę. Stronami mediacji będą mogły być obok uczestników postępowania również organ prowadzący postępowanie. O możliwości przeprowadzenia w danej sprawie mediacji strony będą zawiadamiane przez organ z urzędu lub na wniosek stron o przeprowadzenie mediacji i wybranie mediatora w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Mediacja nie będzie jawna a jej koszty pokrywane będą przez właściwy organ administracji publicznej. Jeżeli wynikiem przeprowadzanej mediacji będzie dojście przez strony do porozumienia, oczywiście w granicach obowiązującego prawa, wówczas organ administracji załatwi sprawę w pełnej zgodności z tymi ustaleniami.

Nowelizacja przewiduje ponadto załatwienie sprawy milcząco. A co to oznacza? Oznacza to nic innego, jak uprawnienie stron postępowania do wnioskowania o wydanie przez organ administracji publicznej zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy, w sytuacji kiedy w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony, organ ani nie wyda decyzji lub postanowienia ani też nie wniesie sprzeciwu w drodze stosownej decyzji. Kolejny ukłon w stronę jednostki.

W zakresie wprowadzenia przepisów umożliwiających przeprowadzenie postępowania uproszczonego, warte zaznaczenie jest, iż będzie mogło być one przeprowadzane tylko w sprawach dotyczących interesu prawnego lub obowiązku jednej ze stron. W tymże postępowaniu strony będą mogły wnosić podania na urzędowym formularzach, dostępnych zarówno na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również na stronie internetowej każdego sądu. Będą one mogły być składane również w formie elektronicznej, zaś na ich treść będą musiały się składać sprecyzowane żądania stron oraz okoliczności mające znaczenie dla prawy wraz z dowodami na ich poparcie. Co istotne, ale niestety nie do końca korzystane dla stron, w przypadku skorzystania z urzędowego formularza, nie będziemy mieli możliwości zgłaszania nowych żądań w późniejszym terminie. Oznacza to nic innego jak to, że jeżeli w formularzu tym nie zawrzemy wszystkich swoich żądań, a zgłosimy je w terminie późniejszym, organ administracji publicznej pozostawi je bez rozpoznania. W postępowaniu uproszczonym zastosowanie będą miały przepisy o milczącym załatwieniu sprawy o którym mowa w akapicie poprzedzającym.

Po krótce tylko wspomnę, iż na mocy wprowadzanej ustawy z dnia 8 marca 2017r., do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego dodany został również dział IVa, zgodnie z którym przepisy kodeksu będą miały zastosowanie również do spraw związanych z nakładaniem lub wymierzaniem administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu.

Teraz już tylko reasumując powyższe, na zakończenie warto powiedzieć, że uchwalona nowelizacja jest niewątpliwie jedną z najszerszych nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z ostatnich kilku lat. Wydaje się zatem być słusznym i w pełni uzasadnionym wprowadzenie przepisów których celem jest zwiększenie zaufania jednostek do organów administracji publicznej polegających w szczególności na obowiązku przestrzegania przez organ ustalonej praktyki czy też wzmacniających pozycje stron w postępowaniu w postaci rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.

Znowelizowane przepisy, po podpisaniu przez Prezydenta RP, obowiązywały będą od 1 czerwca 2017r.

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł czytali Państwo z zaciekawieniem, a pamięć o nim przyjdzie Państwu z pomocą w chwili gdy sami staniecie się stronami postępowania administracyjnego lub już nimi jesteście.

 

Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym.
Dodane dnia: 6 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

Jak zawsze mając na uwadze Państwa dobro i ochronę Waszych interesów pragniemy poinformować o nowelizacji przepisów o ruchu drogowym, które obecnie po przyjęciu przez Sejm trafiły do Senatu. Nowe przepisy mają na celu zaostrzenie kar za prowadzenie pojazdu przez kierowcę będącego po spożyciu alkoholu bądź środków odurzających. W sytuacji doprowadzenia przez kierującego do wypadku śmiertelnego lub ciężkiego uszkodzenia poszkodowanego będzie grozić kara 2 lat pozbawienia wolności (obecnie 9 miesięcy) bez możliwości zawieszenia. Natomiast w przypadku ucieczki przed Policją będzie obowiązywać kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat( obecnie obowiązuje grzywna bądź 30 dni aresztu) oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Kara za prowadzenie pomimo orzeczonego zakazu wynosić będzie od 3 miesięcy do 5 lat (obecnie wynosi do 3 lat). Kierowca nie stosujący się do decyzji administracyjnej, która cofa uprawnienia umożliwiające prowadzenie pojazdów, otrzyma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Okres przedawnienia wykroczeń w komunikacji wynosić będzie 3 lata ( obecnie wynosi 2 lata). Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do zapoznawania się na bieżąco z przedstawianymi przez Kancelarię informacjami.

 

Zespół Kancelarii E lex

Nagranie rozmów jako środek używany w procesach cywilnych.
Dodane dnia: 21 marca 2017

Szanowni Państwo

Przedstawiamy stanowisko sądu w sprawie o nagranie rozmów jako środek używany w procesach cywilnych. Niestety przepisy polskiego prawa nie rozstrzygają czy nagranie bez poinformowania drugiej strony o tym fakcie jest legalnym środkiem dowodowym.

Sąd w procesie ocenia na podstawie swobodnej oceny dowodów co do ich mocy i dokonuje tego zgodnie z własnymi przekonaniami. W praktyce przedstawia się to następująco, iż Sąd może dopuścić dowód z nagrania dźwięku. Jednak analiza orzecznictwa budzi kontrowersje co do rozmów nagranych potajemnie. Sprawą zajął się Sąd Najwyższy i w kwietniu 2016 roku odrzucił zasady niedopuszczalności dowodu z nagrań potajemnych. Wyjątek stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego:

-nagranie uzyskane przez uczestnika nagrania

-nagrania uzyskane przez osobę, dla której nie były przeznaczone.

Sąd Najwyższy uznał, iż nagrania dokonane przez jednego z uczestników są legalne chyba, że stanowiły wykorzystanie trudnego położenia osoby nagrywanej.

Sąd Najwyższy podał jednak do rozważenia każdorazowo naruszenie prawa do prywatności z prawem sprawiedliwego procesu. Wykluczeniem dopuszczenia dowodu z nagrania jest możliwość manipulacji, aczkolwiek również po każdorazowym zbadaniu przez Sąd.

Reasumując, sprawa wykorzystania jako dowodu w Sądzie nagrania,  o którym osoba nagrywana nie była poinformowana, zależy tylko od woli i oceny sądu.

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCÓW.
Dodane dnia: 14 marca 2017

Szanowni Przedsiębiorcy ,

Pragniemy podzielić się z Państwem swoją wiedzą i poinformować, iż od 1 stycznia 2017r. obowiązują znowelizowane przepisy o kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców, której reguły przeprowadzania muszą być jasno opisane i których głównym celem pozostaje ograniczenie uciążliwości z tego wynikających względem przedsiębiorców.

Zgłaszane przez przedsiębiorców sygnały dotyczące dużej uciążliwości przeprowadzanych procedur kontrolnych i nierzadko nieuzasadnione zakłócanie trybu pracy przedsiębiorstw, skłoniło polskie ustawodawstwo do nowelizacji przepisów. W związku z tym kontrole te, będą następować po uprzednim określeniu przez organ kontroli stopnia prawdopodobieństwa naruszenia prawa, tzw. „analiza ryzyka”. Ustawa nie wskazuje jednakże na konkretny sposób w jaki miałoby to następować. Zasady te mają być ustalane przez same organy przeprowadzające kontrole lub ich organy nadrzędne i będą podawane do publicznej wiadomości w drodze publikacji na stronie internetowej BIP organu. Jednak wskazanie jasno sformułowanych schematów procedur przyszłej kontroli, opisujących krok po kroku przebieg jej przeprowadzania względem przedsiębiorców, to dodatkowy obowiązek organu wprowadzony nowelizacją ustawy. Nie mniej jednak dopuszczalne jest wszczynanie kontroli bez uprzedniego dokonania analizy ryzyka, jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia albo niebezpieczeństwa powstania szkód w znacznych rozmiarach.

Celem ustawodawcy jest zmniejszenie uciążliwości samych kontroli dla prowadzonych działalności gospodarczych oraz podniesienie skuteczności nadzoru nad rynkiem. Jeżeli w trakcie danej kontroli mają być pobierane próbki lub przeprowadzone ma zostać dokonanie oględzin, to zgodnie z nową regulacją, organ do czynności tych będzie mógł przystąpić niezwłocznie, bez konieczności zachowania 7-dniowego terminu liczonego od dnia zawiadomienia o tym fakcie przedsiębiorcy. Co równie istotne, dokonywanie tych czynności będzie ograniczane w czasie i winno zakończyć się w ciągu 1 dnia roboczego, zaś w przypadku dokonywania pomiarów – w terminie do 24 godzin od momentu rozpoczęcia.

Kolejna zmiana objęła również swym zasięgiem książkę kontroli, która na mocy nowych przepisów ma przybrać formę elektroniczną i nie będzie konieczne prowadzenie jej odpowiednika w wersji papierowej.

Nowa regulacja ustawy wprowadza również zakaz dokonywania ponownej kontroli danego przedsiębiorcy o ile ich zakres pokrywał się będzie z zakresem kontroli już przeprowadzonej. Nie mniej jednak ponowne kontrole są dopuszczalne w każdym razie w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, wznowienia postępowania administracyjnego czy uchylenia decyzji przez sąd administracyjny.

Dodatkowym atutem wprowadzonych przez ustawodawcę zmian będzie prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w związku z prowadzoną działalnością zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty Kancelarii.

Zespół pracowników Kancelarii e Lex

 

Możliwość sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej.
Dodane dnia: 2 marca 2017

Wchodząca w życie z dniem 1 marca 2017r. nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego wprowadza niepraktykowaną dotąd w polskim systemie prawnym metodę sprzedawania przez komorników ruchomości w drodze licytacji elektronicznych, po uprzednim złożeniu na tę okoliczność stosownego wniosku przez wierzyciela. Przedmiotowy wniosek może zostać złożony jeszcze przed wyznaczeniem terminu licytacji bądź wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzana będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym to systemie komornik będzie umieszczał również obwieszczenie o licytacji elektronicznej. Po złożeniu przez wierzyciela wniosku o dokonanie licytacji elektronicznej, komornik wówczas winien oddać zajęte ruchomości pod dozór osobie innej niż dłużnik o ile dozór taki nie został wcześniej ustanowiony lub ruchomość nie została złożona do depozytu sądowego bądź nie została oddana do przechowania właściwej instytucji.

Komornik w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej wskazuje przedmiot licytacji oraz jej warunki, sumę oszacowania, cenę wywołania, miejsce i czas w którym zainteresowani mają możliwość obejrzenia ruchomości podlegającej sprzedaży jak również fotografie ją przedstawiającą. Ponadto w przedmiotowym obwieszczeniu komornik umieszcza informację zarówno o chwili rozpoczęcia jak i zakończenia licytacji oraz o warunku do niej przystąpienia przez uczestników, po uprzednim złożeniu wymaganej rękojmi. W obwieszczeniu o licytacji ponadto winna znaleźć się wzmianka, iż prawa osób trzecich nie będą stanowiły przeszkody do przeprowadzenia a w konsekwencji przybicia licytacji na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, o ile osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą na tę okoliczność stosownego dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i otrzymały orzeczenie sądu tę egzekucję wstrzymujące.

Zgodnie z przedmiotową nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, rękojmia ustanawiana przez uczestników licytacji, winna być składana w sposób tożsamy w jakim ma odbyć się dana licytacja, tj. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który winien być udostępniony w sądach rejonowych. Licytacja elektroniczna rozpoczynać się będzie z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji, zaś zakończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Co istotne, komornik winien wyznaczyć termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej  w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej 7 dni, zaś jej zakończenie by przypadało na godziny urzędowania sądu rejonowego w obrębie którego działa dany komornik.

Przybicie licytacji przeprowadzanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz uiszczenie ceny jej nabycia dokonywane wówczas będzie w tym samym systemie.

 

Uwaga na Grupę Finansową Council!
Dodane dnia: 28 lutego 2017

Szanowni Przedsiębiorcy,

Zachęcamy was do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach biznesowych z Grupą Finansową Council. Działalność tejże spółki polega na proponowaniu klientom kredytów, których warunki przekraczają ich potrzeby i możliwości spłaty. Natomiast korzystanie z ich usług wiąże się z wysokimi kosztami. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Grupie EGF Council z Wrocławia z uwagi na fakt, że ich postępowanie naraża konsumentów na poważne straty finansowe.

Spółka sprzedaje klientom kredyty w ramach jednej lub kilku umów o wartości zdecydowanie wyższej niż wnioskują klienci. Przedstawiają przy tym zapewnienie , że nadwyżkę będzie można oddać do banku. Celem jest wyczyszczenie historii kredytowej lub polepszenie zdolności kredytowej. Zapewniają przy tym klientów, iż wszystko zostanie pozytywnie załatwione. Jeżeli klient nie posiada zdolności kredytowej wówczas zachęcają do wzięcia kredytu na osobę trzecią obiecując przy tym , iż zobowiązanie zostanie na niego przeniesione. Nie informują przy tym, iż zgodnie z przepisami do dokonania czynności przeniesienia długu wymagana jest zgoda wierzyciela czyli  w tym przypadku banku. Jest mało prawdopodobne aby ją otrzymać.

Kontrahenci Council wnosili skargi do UKOiK na rażącą wysokość wynagrodzenia przedstawioną na koniec współpracy. W związku z powyższym procederem informujemy Państwa o zachowaniu szczególnej ostrożności w kontaktach z Europejską Grupą Finansową Council.

Kary dla spółek za brak sprawozdań.
Dodane dnia: 23 lutego 2017

Szanowni Przedsiębiorcy

Zmienia się praktyka w sądach dotycząca sprawozdań finansowych.

Minister Sprawiedliwości przewiduje kary dla zarządzających spółkami, którzy nie wykonują obowiązku i nie składają sprawozdań. Do niedawna sądy jedynie zachęcały do składania dokumentów finansowych spółki. Niestety nie przynosiło to zamierzonego efektu i wielu przedsiębiorców lekceważyło ten obowiązek, często w celu ukrycia kłopotów finansowych przed kontrahentami. Na szczęście wielu orzekających sędziów zmieniło swoje nastawienie i zaczynają składać zawiadomienia do prokuratury, ponieważ niezłożenie dokumentów finansowych spółki w terminie jest przestępstwem. Niebawem wprowadzony zostanie obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, wówczas nawet krótkie opóźnienie będzie szybko dostrzeżone przez sąd rejestrowy, którego obowiązkiem będzie wystosowanie wezwania do spółki za  pośrednictwem systemu informatycznego. W przypadku zwłoki dłużej niż 7 dni sąd będzie kierował sprawę do Prokuratury. Przedstawione działanie ma ochronić uczciwych przedsiębiorców i pozwolić na wiarygodną ocenę sytuacji finansowej naszych kontrahentów.

W przypadku problemów ze składaniem niniejszych dokumentów bądź jakimikolwiek sprawami dotyczącymi spółki zgłoś się do profesjonalistów – zapraszamy.

Strona 4 z 8« Pierwsza...23456...Ostatnia »