KancelariaWloclawek.pl


Twoje usługi prawne we Włocławku

Aktualności

 
Pakiet przewozowy
Dodane dnia: 16 lutego 2017

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z nowymi regulacjami ażeby uniknąć poważnych kar finansowych.

Pakiet przewozowy- nowe regulacje wchodzą w życie od dnia 1.03.2017r.

Ustawa ma na celu wprowadzenie systemu monitorowania przewozu towarów ażeby ograniczyć nadużycie w rozliczeniu VAT i akcyzy. Jest ona odzewem na nieuczciwą politykę firm. System monitorowania dotyczyć będzie gromadzenia i przetwarzania danych o przewozie towarów przede wszystkim : paliwa silnikowe, ich pochodne, biodiesel, oleje smarowe, odmrażacze z alkoholem etylowym, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, alkohol etylowy i susz tytoniowy.

Rejestr zgłoszeń będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, będzie obejmował dane zawarte w zgłoszeniach, ich uzupełnieniach i aktualizacjach, a także informacje dotyczące kontroli. Kierowca będzie musiał posiadać nr referencyjny zgłoszenia, czyli identyfikator nadany na zgłoszeniu. W przypadku braku niniejszego dokumentu  powinien odmówić przewozu. Numer referencyjny zachowuje ważność przez 10 dni od jego nadania. Będzie go się przekazywało za pomocą sms-a , maila lub w postaci papierowego wydruku.

Dostęp do danych w systemie będą mieli: Służby Celno – Skarbowe, Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Kary pieniężne – za brak dokonania zgłoszenia kara wynosi 46% wartości netto przewożonego towaru i nie mniej niż 20000 zł.

Przewoźnik, który nie dokona zgłoszenia lub nie będzie ono prawidłowe , otrzyma karę pieniężną w wysokości 20000 zł.

Jeżeli przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane wymagane w systemie zostanie ukarany w wysokości 5000 zł.

Za brak numeru referencyjnego grzywna wynosi od 5000 do 7500 zł.

Czy koniec użytkowania gruntu oznacza utratę mieszkania?
Dodane dnia: 15 lutego 2017

Czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek wielolokalowy, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu w tym budynku?

Nieruchomość, na której znajduje się budynek z lokalami mieszkalnymi może być przedmiotem tzw. użytkowania wieczystego, ustanawianego przez Skarb Państwa , np. na 99 lat. Budynek posadowiony na gruncie jest co do zasady własnością użytkownika wieczystego, można również ustanowić prawo odrębnej własności lokalu.

Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że jeden z zaprezentowanych w orzeczeniach  sądów poglądów dopuszcza wygaśnięcie prawa odrębnej własności  lokali w budynku wielolokalowym po upływie terminu na który ustanowione zostało użytkowanie wieczyste  gruntu. To skutkuje utratą przez dotychczasowego właściciela prawa własności mieszkania , ponieważ prawo własności „przechodzi” na podmiot będący właścicielem gruntu.

Wysyłanie pism drogą elektroniczną
Dodane dnia: 9 lutego 2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż wysłany drogą elektroniczną list na oficjalnie podany adres urzędu (organu) jeżeli nie zostanie odebrany – obciąża ten organ.

W sytuacji gdy złożymy wniosek do Urzędu drogą mailową a organ sam nie udzieli odpowiedzi możemy wnieść skargę na bezczynność organu. Nawet jeżeli nasze pismo czy wniosek trafią do „SPAM” wiadomość traktuje się jako doręczoną.

Nieodebranie listu wysłanego mailem do Urzędu i brak działania w „Naszej” sprawie obciąża ten Urząd.

Skarga pauliańska, czy fiskus może z niej skorzystać?
Dodane dnia: 3 lutego 2017

 

Skarga pauliańska to zasada prawa cywilnego , której celem jest ochrona interesów wierzyciela na wypadek nieuczciwego postępowania dłużnika, który to wyzbywa się majątku na rzecz osób trzecich i staje się niewypłacalny w stosunku do swoich wierzycieli.

Utrwalona praktyka orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych dopuszcza sytuacje, że fiskus może wystąpić z powództwem cywilnym przeciwko osobie, która np. otrzymała darowiznę od podatnika mającego zaległości podatkowe, po uzyskaniu wyroku stwierdzającego bezskuteczność darowizny prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar zapytał Ministra finansów: Dlaczego dopuszcza się działania na niekorzyść podatnika poprzez wykorzystanie środka stosunków cywilnoprawnych do egzekwowania należności podatkowych?

Minister finansów stwierdził, iż nie widzi przesłanek do kwestionowania dopuszczalności dochodzenia przez Skarb Państwa należności publicznoprawnych na drodze skargi pauliańskiej art. 84 Konstytucji RP – zgodnie z opinią ministra finansów nie jest powodem do traktowania wierzytelności publicznoprawnych w sposób mniej chroniony niż wierzytelności cywilnoprawnych .

W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował przed Trybunałem Konstytucyjnym znaczenie art. 527 i następnych KC. Pan Bodnar uważa , iż korzystanie Urzędu Skarbowego z instytucji skargi pauliańskiej jest niezgodne z Konstytucją RP.

Dodatkowo uznał, iż narusza zasady zaufania obywatela do państwa stanowionego prawo.

O rozstrzygnięciu sprawy przez TK będziemy Państwa informować.

 

 

Emerytura a zbieg egzekucji
Dodane dnia: 8 grudnia 2016

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych 25% do 75% podwyższona zostanie wysokość emerytur i rent zwolnionych z potrąceń komorniczych.
Każdy emeryt lub rencista otrzyma 75% swojego świadczenia nawet przy zbiegu egzekucji. Zapis niniejszy dotyczy tylko najniższych świadczeń. Celem niniejszej ustawy jest ochrona najuboższych emerytów i rencistów, aby zapewnić im minimalną kwotę do egzystencji.

Spotkanie w Fundacji „Samotna Mama”
Dodane dnia: 1 grudnia 2016

W dniu 30.11.2016r. Kancelaria eLex miała spotkanie z rodzicami fundacji „Samotna Mama”. Poruszaliśmy temat alimentów, sposobu zawierania umów oraz pożyczek. Chcemy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują!

Szczegóły ze spotkania zarejestrowała TV Kujawy.

Umocowanie pełnomocnika
Dodane dnia: 29 listopada 2016

W przypadku wątpliwości Sądu w sprawie prawidłowego umocowania pełnomocnika, który może być radca prawny, adwokat, osoba sprawująca zarząd majątkiem lub pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia. Jeżeli natomiast pełnomocnik nie przedstawi należytego umocowania to należy umożliwić stronie zatwierdzenie czynności dokonanych przed Sądem. Jeżeli termin upłynie bezskutecznie Sąd pominie niniejsze czynności.

Spory konsumenckie
Dodane dnia: 18 listopada 2016

Szanowni Konsumenci,

już 10.01.2017r. wchodzi w życie nowa ustawa, która ma celu zmianę dotyczącą przedsądowego rozwiązywania sporów z konsumentami. Ustawa odnosi się do sporów pomiędzy przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terytorium RP oraz konsumentami mającymi miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Propozycję rozwiązania sporu będzie przedstawiał lub narzucał ADR.

Nie dotyczy to jednak postępowań reklamacyjnych dotyczących usług zdrowotnych oraz usług edukacyjnych, jak również sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Postępowanie jest przeprowadzane w oparciu o procedury ADR, wszczęcie następuje na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy. Wszczęte postępowanie przerywa bieg przedawnienia. Strony mogą być reprezentowane w tych sporach przez prawomocników, a wynik postępowania powinny otrzymać w terminie 90 dni od otrzymania przez podmiot uprawomocnionego wniosku.

Postępowanie co do zasady jest bezpłatne aczkolwiek istnieją możliwości poboru opłat, które to nie będą swą wysokością stanowiły utrudnienia. Nasi specjaliści pomogą Państwu w pojednawczym rozwiązywaniu sporów.

III Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej w Bydgoszczy
Dodane dnia: 4 listopada 2016

28.10.2016r. Kancelaria Doradców Prawnych eLex wystawiała się na targach w Bydgoszczy, gdzie odbyło się III Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej. Zakres świadczonych przez Nas usług cieszył się dużym zainteresowaniem wśród rolników.

Nowe przepisy dotyczące prawa bankowego
Dodane dnia: 24 października 2016

21 października 2016r. Sejm zaakceptował Ustawę, dzięki której będzie możliwe założenie podstawowego rachunku płatniczego bez opłat.
 
Nowe przepisy opierają się na dyrektywach unijnych, dzięki którym będzie łatwiej zmienić rachunek płatniczy oraz korzystać z niego za darmo.

Strona 5 z 8« Pierwsza...34567...Ostatnia »