Beata Stuczyńska

Emerytura a zbieg egzekucji

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych 25% do 75% podwyższona zostanie wysokość emerytur i rent zwolnionych z potrąceń komorniczych. Każdy emeryt lub rencista otrzyma 75% swojego świadczenia nawet przy zbiegu egzekucji. Zapis niniejszy dotyczy tylko najniższych świadczeń. Celem niniejszej ustawy jest ochrona najuboższych emerytów i rencistów, aby zapewnić im minimalną …

Emerytura a zbieg egzekucji Read More »

Umocowanie pełnomocnika

W przypadku wątpliwości Sądu w sprawie prawidłowego umocowania pełnomocnika, który może być radca prawny, adwokat, osoba sprawująca zarząd majątkiem lub pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia. Jeżeli natomiast pełnomocnik nie przedstawi należytego umocowania to należy umożliwić stronie zatwierdzenie czynności dokonanych przed Sądem. Jeżeli termin upłynie bezskutecznie Sąd pominie niniejsze czynności.

Spory konsumenckie

Szanowni Konsumenci, już 10.01.2017r. wchodzi w życie nowa ustawa, która ma celu zmianę dotyczącą przedsądowego rozwiązywania sporów z konsumentami. Ustawa odnosi się do sporów pomiędzy przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terytorium RP oraz konsumentami mającymi miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Propozycję rozwiązania sporu będzie przedstawiał lub narzucał ADR. Nie dotyczy to jednak postępowań reklamacyjnych dotyczących …

Spory konsumenckie Read More »

Nowe przepisy dotyczące prawa bankowego

21 października 2016r. Sejm zaakceptował Ustawę, dzięki której będzie możliwe założenie podstawowego rachunku płatniczego bez opłat.   Nowe przepisy opierają się na dyrektywach unijnych, dzięki którym będzie łatwiej zmienić rachunek płatniczy oraz korzystać z niego za darmo.

Transport drogowy

Szanowni przewoźnicy,   Chcemy Państwa ustrzec przed konsekwencjami finansowymi związanymi z wysokością mandatu. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad ustawą – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z założeniami Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła nałożyć karę pieniężną do wysokości 15 tysięcy złotych dla pojazdów dostawczych do 3,5 tony za przekroczenie dopuszczalnego limitu wagi.

Windykacja – skarga pauliańska

Szanowni wierzyciele, sytuacja, w której dłużnik ukrywa majątek przepisując go na rzecz osoby bliskiej, ażeby uniknąć wyegzekwowania należności dotyczy również małżonków będących w separacji i mających rozdzielność majątkową – wierzyciel, który chce odwrócić niekorzystną dla siebie transakcję między tymi małżonkami wytacza powództwo ze skargi pauliańskiej. Jego celem jest ochrona wierzycieli przed nieuczciwością dłużników. Skargę wytacza …

Windykacja – skarga pauliańska Read More »

Newsy z facebooka

Prawo pracy! Nowe przepisy dotyczące pracowników. Od 18.09.2016r. obowiązuje nowa ustawa, która ma na celu ujednolicenie elementów ułatwiających interpretację przepisów unijnych. Przepis nakłada obowiązek na firmy zagraniczne polegający na rejestracji faktu delegowania pracownika i zapłacenie mu minimalnego wynagrodzenia w kraju oddelegowania. Na firmy spadł nowy obowiązek nie tylko w zakresie prowadzonej dokumentacji lecz także stworzenie …

Newsy z facebooka Read More »