KONTROLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCÓW.

Szanowni Przedsiębiorcy ,

Pragniemy podzielić się z Państwem swoją wiedzą i poinformować, iż od 1 stycznia 2017r. obowiązują znowelizowane przepisy o kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców, której reguły przeprowadzania muszą być jasno opisane i których głównym celem pozostaje ograniczenie uciążliwości z tego wynikających względem przedsiębiorców.

Zgłaszane przez przedsiębiorców sygnały dotyczące dużej uciążliwości przeprowadzanych procedur kontrolnych i nierzadko nieuzasadnione zakłócanie trybu pracy przedsiębiorstw, skłoniło polskie ustawodawstwo do nowelizacji przepisów. W związku z tym kontrole te, będą następować po uprzednim określeniu przez organ kontroli stopnia prawdopodobieństwa naruszenia prawa, tzw. „analiza ryzyka”. Ustawa nie wskazuje jednakże na konkretny sposób w jaki miałoby to następować. Zasady te mają być ustalane przez same organy przeprowadzające kontrole lub ich organy nadrzędne i będą podawane do publicznej wiadomości w drodze publikacji na stronie internetowej BIP organu. Jednak wskazanie jasno sformułowanych schematów procedur przyszłej kontroli, opisujących krok po kroku przebieg jej przeprowadzania względem przedsiębiorców, to dodatkowy obowiązek organu wprowadzony nowelizacją ustawy. Nie mniej jednak dopuszczalne jest wszczynanie kontroli bez uprzedniego dokonania analizy ryzyka, jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia albo niebezpieczeństwa powstania szkód w znacznych rozmiarach.

Celem ustawodawcy jest zmniejszenie uciążliwości samych kontroli dla prowadzonych działalności gospodarczych oraz podniesienie skuteczności nadzoru nad rynkiem. Jeżeli w trakcie danej kontroli mają być pobierane próbki lub przeprowadzone ma zostać dokonanie oględzin, to zgodnie z nową regulacją, organ do czynności tych będzie mógł przystąpić niezwłocznie, bez konieczności zachowania 7-dniowego terminu liczonego od dnia zawiadomienia o tym fakcie przedsiębiorcy. Co równie istotne, dokonywanie tych czynności będzie ograniczane w czasie i winno zakończyć się w ciągu 1 dnia roboczego, zaś w przypadku dokonywania pomiarów – w terminie do 24 godzin od momentu rozpoczęcia.

Kolejna zmiana objęła również swym zasięgiem książkę kontroli, która na mocy nowych przepisów ma przybrać formę elektroniczną i nie będzie konieczne prowadzenie jej odpowiednika w wersji papierowej.

Nowa regulacja ustawy wprowadza również zakaz dokonywania ponownej kontroli danego przedsiębiorcy o ile ich zakres pokrywał się będzie z zakresem kontroli już przeprowadzonej. Nie mniej jednak ponowne kontrole są dopuszczalne w każdym razie w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, wznowienia postępowania administracyjnego czy uchylenia decyzji przez sąd administracyjny.

Dodatkowym atutem wprowadzonych przez ustawodawcę zmian będzie prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w związku z prowadzoną działalnością zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty Kancelarii.

Zespół pracowników Kancelarii e Lex