Możliwość sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

Wchodząca w życie z dniem 1 marca 2017r. nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego wprowadza niepraktykowaną dotąd w polskim systemie prawnym metodę sprzedawania przez komorników ruchomości w drodze licytacji elektronicznych, po uprzednim złożeniu na tę okoliczność stosownego wniosku przez wierzyciela. Przedmiotowy wniosek może zostać złożony jeszcze przed wyznaczeniem terminu licytacji bądź wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzana będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym to systemie komornik będzie umieszczał również obwieszczenie o licytacji elektronicznej. Po złożeniu przez wierzyciela wniosku o dokonanie licytacji elektronicznej, komornik wówczas winien oddać zajęte ruchomości pod dozór osobie innej niż dłużnik o ile dozór taki nie został wcześniej ustanowiony lub ruchomość nie została złożona do depozytu sądowego bądź nie została oddana do przechowania właściwej instytucji.

Komornik w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej wskazuje przedmiot licytacji oraz jej warunki, sumę oszacowania, cenę wywołania, miejsce i czas w którym zainteresowani mają możliwość obejrzenia ruchomości podlegającej sprzedaży jak również fotografie ją przedstawiającą. Ponadto w przedmiotowym obwieszczeniu komornik umieszcza informację zarówno o chwili rozpoczęcia jak i zakończenia licytacji oraz o warunku do niej przystąpienia przez uczestników, po uprzednim złożeniu wymaganej rękojmi. W obwieszczeniu o licytacji ponadto winna znaleźć się wzmianka, iż prawa osób trzecich nie będą stanowiły przeszkody do przeprowadzenia a w konsekwencji przybicia licytacji na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, o ile osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą na tę okoliczność stosownego dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i otrzymały orzeczenie sądu tę egzekucję wstrzymujące.

Zgodnie z przedmiotową nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, rękojmia ustanawiana przez uczestników licytacji, winna być składana w sposób tożsamy w jakim ma odbyć się dana licytacja, tj. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który winien być udostępniony w sądach rejonowych. Licytacja elektroniczna rozpoczynać się będzie z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji, zaś zakończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Co istotne, komornik winien wyznaczyć termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej  w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej 7 dni, zaś jej zakończenie by przypadało na godziny urzędowania sądu rejonowego w obrębie którego działa dany komornik.

Przybicie licytacji przeprowadzanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz uiszczenie ceny jej nabycia dokonywane wówczas będzie w tym samym systemie.