Newsy z facebooka

Publikacje prawne eLex Kancelarii Doradców Prawnych w mediach.

Wolność Tomku w swoim… ogródku!

Częstokroć zdarza się, że przedsiębiorcy – dystrybutorzy energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacji, telefonu korzystają z naszych ogródków i pól poprzez postawienie słupów energetycznych. W związku z tym, czy właścicielom takich działek należy się wynagrodzenie z tego tytułu i co należy zrobić aby je uzyskać.

Rozmawiamy z Radcą prawnym współpracującym z Kancelarią KRISLEX o. Włocławek – Panem Przemysławem Ziemeckim.

Czego może żądać właściciel nieruchomości, na której stoi słup elektryczny?

Na wstępie zaznaczyć należy, iż zgodnie z kodeksem cywilnym właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać ze swojego gruntu, w przypadku jakiegokolwiek ograniczenia lub pozbawienia prawa własności właścicielowi należy się z tego tytułu – w zależności od rodzaju naruszenia stosowne wynagrodzenie lub odszkodowanie.

Tak też jest w przypadku urządzeń przesyłowych, takich jak słupy, linie, słupki, rury, studzienki i inne.

Urządzenia te bowiem wchodzą w skład przedsiębiorstwa, do którego są przyłączone, a właściciel danej nieruchomości może żądać od takiego przedsiębiorcy w zależności od sytuacji faktycznej – bądź usunięcia danego urządzenia z działki bądź też stosownego wynagrodzenia za korzystanie z jego nieruchomości.

Czy również użytkownik wieczysty gruntu, na którym stoi słup może żądać wynagrodzenia?

Tak, powyższe uprawnienia przysługują również użytkownikowi wieczystemu gruntu.

Czy roszczenia, o których Pan mówi dotyczą tylko słupów i linii elektrycznych?

Powyższe roszczenia przysługują z tytułu posadowienia na działce również gazociągów, linii i słupków telefonicznych, a także wodociągów czy kanalizacji. Wiele samorządów gminnych bowiem do dnia dzisiejszego nie uregulowało praw do gruntów zajętych przez te sieci. Podobnie operatorzy telefoniczni i przedsiębiorstwa dystrybuujące gaz.

Co należy zrobić, aby uzyskać wynagrodzenie?

Pierwszą czynnością jaką wykonujemy przy tego typu sprawach jest ustalenie podmiotu, do którego należy dana linia lub sieć. Jest to kwestia dość skomplikowana, ponieważ samych operatorów energii elektrycznej mamy w Polsce kilku.

Powyższa czynność jest jednak bardzo istotna, ponieważ w przypadku błędnego ustalenia przedsiębiorcy w procesie cywilnym powództwo może zostać oddalone z uwagi na fakt, iż dany podmiot nie jest aktualnie właścicielem sieci przesyłowej znajdującej się na działce osoby żądającej wynagrodzenia. Po ustaleniu do kogo należy dana sieć należy wezwać przedsiębiorcę do zawarcia umowy służebności przesyłu. Jeżeli przedsiębiorca jest gotów zawrzeć umowę prowadzi się negocjacje w celu ustalenia kwoty odpowiedniej do rozmiaru obciążeń na nieruchomości, jeśli zaś wezwanie pozostaje bez odpowiedzi trzeba wytoczyć powództwo o ustanowienie służebności przesyłu w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. Obsługę prawną prowadzimy kompleksowo, z uwzględnieniem specyfiki sprawy i podmiotu, przeciwko któremu występujemy z roszczeniem.