Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Inwestor będzie mógł sfinansować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Przedsiębiorcy,

jak wynika z przygotowanego projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, Inwestor będzie mógł w przejrzysty sposób pokryć koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O szczegółach dowiecie się Państwo zapoznając się z niniejszym artykułem. Zapraszam.

Pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w skali całego kraju wynosi mniej niż 30%. Głównymi powodami niechęci gmin do ich uchwalania są związane z tym koszty oraz długa i skomplikowana procedura. Powyższe skutkuje tym, że wiele inwestycji jest realizowanych  w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, nie mniej jednak, decyzje te, zgodnie z projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, mają zostać zlikwidowane. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w kodeksie, koszty sporządzenia aktu planowania przestrzennego ponosi podmiot odpowiedzialny za jego sporządzenie. Nie mniej jednak, od reguły tej istnieją odstępstwa.

Ustawodawca celem zachęcenia gmin do uchwalania miejscowych planów, chce dopuścić możliwość pokrywania kosztów ich przygotowania przez prywatnych inwestorów. Zobowiązanie Inwestora do poniesienia kosztów ma być określone w umowie urbanistycznej. Obecnie kwestia finansowania przez Inwestorów kosztów sporządzenia planów miejscowych nie jest do końca prawnie uregulowana. Przepis art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dopuszcza jedną sytuację, w której kosztami sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania można obciążyć Inwestora. Zgodnie z tym przepisem, Inwestora realizującego inwestycję celu publicznego, koszty sporządzenia miejscowego planu obciążają w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji przedmiotowej inwestycji. Jak zaś podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, gmina nie może domagać się ponoszenia i pokrywania tych kosztów poza przypadkami przewidzianymi w art. 21 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy, gdzie przepis ten dotyczy także pokrywania kosztów w określonych sytuacjach przez budżet państwa, budżet województwa i budżet powiatu). Nie mniej jednak sąd administracyjny wskazał także, że pokrycie kosztów przez Inwestora w sytuacji innej niż określona w przepisie art. 21 ust. 2 pkt.4 wspomnianej ustawy, jest kwestią wewnętrzną gminy i w sytuacji, gdy procedura urbanistyczna w pozostałym zakresie nie została naruszona, nie mogłoby to stanowić samoistnej podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały.

Szanowni Państwo,

nie od dziś wiadomo, że w budżetach gminnych brakuje środków. Zwykle na samym końcu listy wydatków jest finansowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i nie powinno dziwić, że planów jest w skali kraju niewiele. Inwestor często staje przez dylematem, czy i jak sfinansować niezbędny dla projektu plan, skoro wie, że zgodnie z prawem powinien być to obowiązek i wydatek gminy. Finansowanie planów obecnie może budzić wiele wątpliwości z punktu widzenia legalności oraz obawy przed zachowaniami o charakterze korupcyjnym. Nie jest to jednak niemożliwe. Jeżeli Inwestorowi zależy na sprawnej realizacji projektu, to z doświadczenia wiemy, że plan niestety musi sfinansować sam i jest to możliwe, jeszcze przed wejście w życie Kodeksu opisywanego w niniejszym artykule. Ważne jednak jest, aby zrobić to mądrze i zgodnie z prawem. Warto zatem bliżej przyjrzeć się metodom partycypacji inwestorów prywatnych w kosztach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ocenić ich zgodność z prawem, a także wskazać na ewentualne ryzyka takiego sposobu finansowania. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozmową w tym temacie, lub oczekujecie pomocy przy poprowadzeniu takiej sprawy, zapraszam do Kancelarii Doradców Prawnych e lex z siedzibą we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 18/3. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-17:00.