Rząd zaproponuje nowy system poręczeń dla małych firm

Szanowni Przedsiębiorcy,

jak wynika z projektu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, który w zeszłym tygodniu przyjął rząd, Krajowy Fundusz Gwarancyjny ma zagwarantować spłatę kredytów zaciąganych przez małych i średnich przedsiębiorców. W rządowych dokumentach zapisano, iż kwota udzielanych gwarancji powinna być podobna do lat ubiegłych i wynieść około 9 miliardów złotych rocznie.

Rząd proponuje system zapewniający przedsiębiorcom trwały i stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji zamiast programu udzielania gwarancji de minimis odnawianego kolejnymi rozporządzeniami Ministra Finansów. Rozwiązanie to umożliwi planowanie wykorzystania instrumentów gwarancyjnych w dłuższej perspektywie, przy jednoczesnym utrzymaniu wielkości udzielanych gwarancji na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych. W praktyce, Bank Gospodarstwa Krajowego, ze środków nowoutworzonego KFG, udzielał będzie gwarancji na ok. 9 mld zł rocznie, co przy pokryciu ryzyka kredytowego na poziomie do 60%, zapewni roczną kwotę gwarantowanych kredytów na poziomie około 16 mld zł. Projekt znowelizowanej ustawy stwarza ponadto możliwość jednorazowego zasilenia KFG kwotą 900 mln zł, przez zmniejszenie części funduszu statutowego BGK.

Ostrożnie oszacowano, że dzięki zapewnionym gwarancjom będzie można udzielić kredytów stanowiących 40-krotność wkładu do KFG. Jest to wskaźnik nieosiągalny dla innych instrumentów finansowych. Rząd ocenia, że trwały i stabilny dostęp do poręczeń i gwarancji, skłoni firmy do inwestowania oraz przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania środków unijnych. Rząd chce również zrezygnować z budżetowego finansowania całości wydatków i kosztów wynikających z udzielanych poręczeń i gwarancji, stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis.

W zamian przewidziano uruchomienie mechanizmu umożliwiającego montaż finansowy środków uwolnionych z instrumentów finansowych programów operacyjnych szczebla centralnego (obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej), środków realokowanych z kapitałów BGK oraz ewentualnej, dobrowolnej partycypacji interesariuszy w dowolnym przedziale czasowym. W układzie tym budżet pełniłby rolę wspomagającą. W praktyce tak skonstruowany system zasilania KFG zapewni stały dopływ środków na gwarancje, a budżet państwa umożliwiałby jedynie pełne wywiązanie się BGK ze swoich zobowiązań gwarancyjnych, w sytuacji, gdyby pozabudżetowe źródła finansowania okazały się niewystarczające.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018r. O ich wejściu w życie będziemy Państwa informować.