Skarga pauliańska, czy fiskus może z niej skorzystać?

 

Skarga pauliańska to zasada prawa cywilnego , której celem jest ochrona interesów wierzyciela na wypadek nieuczciwego postępowania dłużnika, który to wyzbywa się majątku na rzecz osób trzecich i staje się niewypłacalny w stosunku do swoich wierzycieli.

Utrwalona praktyka orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych dopuszcza sytuacje, że fiskus może wystąpić z powództwem cywilnym przeciwko osobie, która np. otrzymała darowiznę od podatnika mającego zaległości podatkowe, po uzyskaniu wyroku stwierdzającego bezskuteczność darowizny prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar zapytał Ministra finansów: Dlaczego dopuszcza się działania na niekorzyść podatnika poprzez wykorzystanie środka stosunków cywilnoprawnych do egzekwowania należności podatkowych?

Minister finansów stwierdził, iż nie widzi przesłanek do kwestionowania dopuszczalności dochodzenia przez Skarb Państwa należności publicznoprawnych na drodze skargi pauliańskiej art. 84 Konstytucji RP – zgodnie z opinią ministra finansów nie jest powodem do traktowania wierzytelności publicznoprawnych w sposób mniej chroniony niż wierzytelności cywilnoprawnych .

W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował przed Trybunałem Konstytucyjnym znaczenie art. 527 i następnych KC. Pan Bodnar uważa , iż korzystanie Urzędu Skarbowego z instytucji skargi pauliańskiej jest niezgodne z Konstytucją RP.

Dodatkowo uznał, iż narusza zasady zaufania obywatela do państwa stanowionego prawo.

O rozstrzygnięciu sprawy przez TK będziemy Państwa informować.