Spory konsumenckie

Szanowni Konsumenci,

już 10.01.2017r. wchodzi w życie nowa ustawa, która ma celu zmianę dotyczącą przedsądowego rozwiązywania sporów z konsumentami. Ustawa odnosi się do sporów pomiędzy przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terytorium RP oraz konsumentami mającymi miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Propozycję rozwiązania sporu będzie przedstawiał lub narzucał ADR.

Nie dotyczy to jednak postępowań reklamacyjnych dotyczących usług zdrowotnych oraz usług edukacyjnych, jak również sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Postępowanie jest przeprowadzane w oparciu o procedury ADR, wszczęcie następuje na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy. Wszczęte postępowanie przerywa bieg przedawnienia. Strony mogą być reprezentowane w tych sporach przez prawomocników, a wynik postępowania powinny otrzymać w terminie 90 dni od otrzymania przez podmiot uprawomocnionego wniosku.

Postępowanie co do zasady jest bezpłatne aczkolwiek istnieją możliwości poboru opłat, które to nie będą swą wysokością stanowiły utrudnienia. Nasi specjaliści pomogą Państwu w pojednawczym rozwiązywaniu sporów.