Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest e lex Emilia Jaroszewska z siedzibą we Włocławku.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to
opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony
został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

§2. Administrator Danych

5. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
6. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na [przykładowo] newsletter
i osób zapisanych na webinar.
7. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu
niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej
rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której
dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo]
zapisałeś się na newsletter,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo]
zapisałeś się na webinar.
8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
sekretariat@kancelariawloclawek.pl
10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń
przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego
obligują nas do retencji danych.
11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).

12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
13. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
14. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną
kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia
bezpieczeństwa danych.
15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

17. Witryna www.kancelariawloclawek.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w
nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z
wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie,
lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
kontaktowego.
18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej
efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach
dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie
użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować
najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie
wewnątrz firmy e lex Emilia Jaroszewska w celu optymalizacji działań.
19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu
dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;

c) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja
zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie