Sejm uchwalił zmiany dotyczące większej gwarancji dla małoletnich w sprawach karnych.

Nowelizacja postępowania karnego ma na celu dostosowanie do unijnych dyrektyw gwarancji procesowych przysługujących osobom poniżej 18 roku życia będącymi oskarżonymi bądź podejrzanymi w sprawach karnych. Nowe przepisy mają również podwyższyć kary za produkcję niektórych treść pornograficznych z udziałem małoletnich. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wskazuje, że dziecko będzie mogło być reprezentowane przez rodzica czy przedstawiciela ustawowego. Na rozprawie czy posiedzeniu będą mogli oni wspierać swoje dziecko, które jest oskarżonym w wykonywaniu jego praw czy podejrzanym.

Najważniejsze rozwiązania dzięki Nowelizacji to:

zapewnienia odpowiedniego poziomu gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, zgodnie z przepisami dyrektywy UE.

doprecyzowanie i ujednolicenie terminologii, poprzez zastąpienie pojęcia ,,nieletni” na sformułowanie ,,podejrzanego lub oskarżonego, który nie ukończył 18 lat”.

– wydanie nowych wzorów pouczeń w postępowaniu karnym dla podejrzanych (także dla osób objętych wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, którzy nie ukończyli 18 lat) Pouczenia będą dostosowane do przepisów unijnych.

oskarżony, który nie ukończył 18 lat, będzie mógł uczestniczyć w rozprawie w obecności przedstawiciela ustawowego (lub osoby, pod której pieczą pozostaje). W przypadku kiedy udział tych osób jest niemożliwy, wówczas wtedy sąd wyznaczy asystenta rodziny, który posiada wymóg odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi.

zostały doprecyzowane zadania asystenta rodziny, może on towarzyszyć oskarżonym, którzy nie ukończyli 18 lat na rozprawie z ich udziałem, czy na posiedzeniu.

– została podniesiona w kodeksie karnym  górna granica kary wymierzonej za produkcje treści pornograficznych, które zawierają wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego (FANTOMY). Kara zostanie podniesiona z 2 do 3 lat pozbawienia wolności.

– przewidziany zostaje obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w stosunku do każdego oskarżonego, który w chwili czynu nie ukończył 18 lat.

na mocy uchwalonej nowelizacji zaostrzono górną granicę kary za propagowanie lub pochwalanie zachowań pedofilskich– z 2 do 3 lat pozbawienia wolności. To samo w przypadku za publiczne reprezentowanie treści pornograficznych osobie, która tego sobie nie życzy.