Z fotowoltaiki  na dachu skorzysta wspólnota mieszkaniowa- nie bezpośrednio jej członkowie.

Grant OZE budzi obszerne zainteresowanie we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Członkowie powinni pamiętać, że z zainstalowania na dachu fotowoltaiki korzyści będzie miała spółdzielnia i wspólnota, nie bezpośrednio mieszkańcy. Otrzymując dofinansowanie należy spełnić kilka warunków.

Grant OZE z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony jest dla grupy szeroko rozumianych właścicieli budynków. Z tego wsparcia mogą skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe czy osoby fizyczne. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe są z tego natomiast wyłączone.

Wsparcie z BGK można wydać na instalację odnawialnego źródła energii w wysokości 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Może to być zakup, montaż lub budowa instalacji odnawialnego źródła energii bądź modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana jest moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.

Ten program przewidziano dla tak zwanych prosumentów lokatorskich. Z zainstalowanej na dachu fotowoltaiki będzie miała korzyść z tego spółdzielnia, a nie bezpośrednio jej członkowie. W sfinansowanej z pomocą projektu instalacji musi być wytwarzana energia na potrzeby budynku, a nie dla indywidualnych gospodarstw posiadających w nim mieszkania.

 Koszt infrastruktury również zalicza się do kosztów przedsięwzięcia niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE. Inwestor obok warunków ustawowych musi spełnić warunki uzyskania wsparcia, które wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241, ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. A w tym konieczność realizacji przedsięwzięć z zachowaniem zasady nieczynienia poważnych szkód dla celów środowiskowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

Gdy w budynku znajdują się powierzchnie użytkowe, które służą innym celom niż mieszkalne czy lokale służące wykonywaniu przez organy administracji publicznej zadań publicznych wysokość grantu jest odpowiednio pomniejszana. Do BGK składa się wówczas wniosek. Terminem ostatecznym jest dzień 30 czerwca 2026r.