Nowe formularze wniosków o wpis do KRS.

Szanowni Państwo,

z dniem 1 lipca 2017r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia. Zmiany dotyczą wszystkich podmiotów, które składają wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS. Pozwolę sobie w kilku zdaniach opisać Państwu, jak to będzie wyglądało w praktyce.

Od 1 lipca 2017r. ustawodawca nakłada na wnioskodawcę w postępowaniu o wpis zmian do rejestru (w przypadku nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz składania do akt rejestrowych dokumentów – zawierających informacje o zmianach wspólników spółki) obowiązek złożenia oświadczenia, czy jest on cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a jeżeli nie, to czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, konieczne stało się dostosowanie wzorów urzędowych formularzy do przedmiotowych zmian, które służyć mają przede wszystkim Ministrowi Spraw Wewnętrznych, w celu posiadania pełnej informacji o nabywanych lub obejmowanych udziałach lub akcjach przez cudzoziemców w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości rolnych. Minister Sprawiedliwości dzięki rejestrowi będzie miał możliwość badania legalności nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji.

Należy również nadmienić, że przedmiotowa nowelizacja dostosowuje również dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającą dyrektywę Rady oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek. Dostosowuje ona również formularze KRS-WH oraz KRS-ZH do znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która to ustawa od stycznia br. przewiduje możliwość przekształcania stowarzyszeń zwykłych w stowarzyszenia podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe formularze ponadto mają zniwelować rozbieżności orzecznicze w zakresie ujawniania danych komplementariusza, tj. osoby prawnej reprezentującej inną osobę prawną.

Nowe, obowiązujące obecnie formularze możecie Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. ms.gov.pl. W zakresie ich interpretacji oraz sposobu prawidłowego i kompletnego wypełnienia nasza Kancelaria mieszcząca się we Włocławku, przy ul. Wojska Polskiego 18/3 służy Państwu pomocą. Nadmieniamy, że warto z takiej pomocy korzystać, bowiem złożenie do sądu wniosku niekompletnego, źle wypełnionego bądź wypełnionego na nieobowiązującym formularzu, w konsekwencji skutkować może jego zwrotem.