Sąd nie może dopuścić „dowodu z akt” innego postępowania sądowego

Szanowni Państwo,

jak wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku, w orzecznictwie przyjmuje się jednolicie, że sąd może dopuścić dowód z poszczególnych kart innej sprawy sądowej, niewłaściwym jest jednakże dopuszczenie dowodu z „całych akt” innego postępowania. Z tego też względu sąd oddalił apelację składaną przez pozwanych w sprawie o zapłatę.

Pozwani wnosząc apelację, jako jeden z zarzutów wskazali wadliwe zastosowanie przez sąd okręgowy artykułu kodeksu postępowania cywilnego, stanowiącego, że po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy; w szczególności zasądzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że stało się ono wymagalne w toku sprawy. Apelujący podnieśli, że sąd okręgowy wydając wyrok uwzględniający powództwo w całości, pominął stan rzeczy istniejący w chwili wyrokowania i pomimo zarządzenia przeprowadzenia dowodu z akt innej sprawy prowadzonej przed sądem rejonowym, sąd okręgowy przeprowadził w przedmiotowej sprawie dowód jedynie z niektórych akt tej sprawy, a tym samym pominął szereg innych istotnych w rozpatrywanej sprawie dowodów, które to, co istotne, wpłynęły na poczynione przez sąd I instancji ustalenia faktyczne i wydane w sprawie rozstrzygnięcie.

Z przedmiotowym zarzutem apelujących nie zgodził się Sąd Apelacyjny w Białymstoku, wskazując w szczególności za niedopuszczalne zaliczenie w sposób całościowy w poczet materiału dowodowego dowodów zgromadzonych w aktach innego postępowania sądowego. Sąd może dopuścić dowód z dokumentów znajdujących się w aktach innego postępowania, ale dokumentów tylko ściśle wyszczególnionych. Tylko bowiem w takim przypadku uczestnicy procesu cywilnego mają możliwość ustosunkowania się do treści dopuszczonych dowodów i zgłoszenia określonych wniosków. Sąd Apelacyjny w Białymstoku zaznaczył przy tym, że wyrażany przez niego pogląd ugruntowany został również w utrwalonej linii orzeczniczej.

Zatem, Szanowni Państwo, przedmiotowa sytuacja po raz kolejny pokazuje nam jak łatwo można popełnić błąd i jak duże i nieodwracalne konsekwencje może on za sobą nieść. Z uwagi na nierzadko niejednolite poglądy sądów w danej sprawie, a tym samym niejednolite  orzecznictwo, sprawa choć z pozoru mało skomplikowana i stosunkowo łatwa do udowodnienia, w konsekwencji okazać się może niemałym problemem i nie rzadko to nie w zakresie jej merytoryki ale wymogów formalnych, którym przy dochowaniu należytej staranności i posiadanej wiedzy, można było uczynić zadość. Z tego zatem względu po raz kolejny skłaniam Państwa i zachęcam do korzystania z pomocy specjalistów, którzy dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i znajomości praktyk orzekających sądów, potrafili będą zabezpieczyć Państwa interesy w każdym możliwym i niezbędnym zakresie. Zapraszam do skorzystania z usług naszej Kancelarii znajdującej się we Włocławku, przy ul. Wojska Polskiego 18/3.