Obowiązek podatkowy dla usług budowlanych.

Naczelny Sąd Administracyjny pyta, kiedy powstaje obowiązek podatkowy usług budowlanych

 

Szanowni Przedsiębiorcy,

jak uznał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny, kierując pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są wątpliwości co do momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano-montażowych. O tym kilka słów poniżej. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Przedmiotowa kwestia dotyczy tego, kiedy u przedsiębiorców powstaje obowiązek podatkowy w ramach świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych. Minister Finansów uznał, że ustawodawca powiązał ten moment powstania obowiązku podatkowego z wystawieniem faktury lub upływem terminu wystawienia faktury. Dodatkowo stwierdził, że w ustawie o VAT, zostały określone kryteria uprawniające do przyjęcia, iż przyjmowana częściowo usługa jest wykonana.

W pewnej toczącej się sprawie, skarżąca nie zgodziła się ze stanowiskiem organu, że o wykonaniu usług budowlanych i budowlano-montażowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług, nie zaś przyjęcie tych usług przez zleceniodawcę, którą to okoliczność potwierdza protokół odbioru. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 lipca 2015r. uznał, że rację ma organ. Sąd I instancji stwierdził bowiem, że zasadą jest powstanie obowiązku podatkowego z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi, natomiast dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych ustawodawca wprowadził wyjątek od tej zasady, stanowiąc, iż w przypadku świadczenia tych usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeśli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu, z chwilą upływu terminu płatności.

Zarówno organ podatkowy jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dostrzegają problemu, jaki niesie za sobą prezentowane przez nich stanowisko. A niestety bardzo często jest tak, że to data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego warunkuje ostateczne zakończenie procesu budowlanego oraz płatność wynagrodzenia, a nie data faktycznego wykonania usługi. Przyjmując prezentowany przez organy podatkowe i sądy administracyjne pogląd, mogłoby dochodzić do sytuacji, w których wykonawca nie otrzymałby jeszcze wynagrodzenia, a już miałby obowiązek zapłaty podatku.

Wydawać by się mogło, że kwestia ta została już przesądzona w licznych orzeczeniach, zarówno wojewódzkich sądów administracyjnych jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak 28 listopada 2017r. w pewnej rozpatrywanej sprawie, skład orzekający dostrzegł nurtujący problem przedsiębiorców i mając na uwadze jego skale skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne o następującej treści: „czy w sytuacji, w której strony transakcji uzgodniły, że do wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane lub budowlano-montażowe niezbędne jest wyrażenie akceptacji przez zamawiającego w protokole odbioru tych robót, wykonanie usługi z tytułu takiej transakcji następuje w momencie faktycznego wykonania tych robót czy też w momencie akceptacji wykonania tych robót przez zamawiającego wyrażonej w protokole odbioru?”. Naczelny Sąd Administracyjny swoją decyzje o skierowaniu pytania prawnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej argumentował faktem, że w orzecznictwie nie ma omówionego takiego zagadnienia.

Szanowni Przedsiębiorcy,

problem myślę dość powszechny, dużej rangi, a stanowisko jakie zajmie w tej mierze Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, może zmienić oblicze aktualnych terminów rozliczania się przedsiębiorców z Urzędami Skarbowymi. Myślę, że Naczelny Sąd Administracyjny słusznie uznał za zasadne skierowanie tego problemu do Trybunału, bowiem nie zawsze każdą sprawę należy rozpatrywać przez pryzmat sztywno ustalonych przez ustawodawcę reguł i zasad, ale czasami dla jej dobra, a w szczególności osób, których ona dotyka, należy spojrzeć na nią indywidualnie. Nie wszystko bowiem da się dobrze rozwiązać w oparciu o utarte kanony postępowania.