Ochrona danych osobowych nową dziedziną prawa

Szanowni Państwo,

przeprowadzana na poziomie unijnym, a w konsekwencji również i krajowym, reforma ochrony danych osobowych, jest okazją do próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy ochrona danych osobowych nie stanowi już dzisiaj, nowej, odrębnej dziedziny prawa.

Przyjęcie przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych, rewolucjonizuje cały sektor ochrony danych osobowych. Bez wątpienia z chwilą rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia, które obowiązywać ma od 25 maja 2018r., dane osobowe w Unii Europejskiej będą podlegać zupełnie nowym zunifikowanym instrumentom prawnym ich ochrony. Charakterystyka tych instrumentów była i jest nadal przedmiotem coraz to nowych opracowań, w tym wydawanych na łamach „Europejskiego Przeglądu Sądowego”. Przeprowadzana na poziomie unijnym, a w konsekwencji również krajowym, reforma ochrony danych osobowych, jest natomiast okazją do próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy ochrona danych osobowych nie stanowi już dzisiaj nowej, odrębnej dziedziny prawa. Pozwoli to wyjaśnić czy ochrona danych osobowych z uwagi na jej interdyscyplinarny, w obszarze prawa, transgraniczny oraz nierozerwalnie związany z rozwojem nowych technologii charakter, nie powinien doczekać się już odrębnego traktowania.

W ocenie mojej, bez wątpienia możliwe jest co najmniej wskazanie, że dyskusja nad traktowaniem ochrony danych osobowych jako odrębnej dyscypliny prawa nie jest pozbawiona sensu. Podjęcie rozważań dotyczących wyodrębnienia takiej dziedziny wydaje się w pełni uzasadnione względami legislacyjnymi, a wzmacnia je dodatkowo mnogość przemawiających za takim rozwiązaniem argumentów. Za uznaniem odrębności prawa danych osobowych przemawia chociażby brak jakiejkolwiek innej dyscypliny mającej za swój przedmiot ochronę informacji, która z uwagi na swoją treść identyfikuje żyjącą osobę fizyczną. Ochrona danych osobowych podlega również, na wzór innych dziedzin prawa, kompleksowej regulacji prawnej zarówno na poziomie unijnym, jak i na poziomie krajowym. Ochrona danych dla bardzo różnych celów, w tym edukacyjnych oraz naukowych, właśnie w praktyce zaczyna być traktowana jako odrębna dziedzina prawa. Nie bez znaczenia pozostaje też trudność z jednoznacznym przyporządkowaniem ochrony danych osobowych do którejkolwiek z wyodrębnionych dzisiaj dziedzin prawa. Przedmiotowe nie wyłącza jednak pojawiających się także w omawianym zakresie wątpliwości, do których należy chociażby trudność w zbudowaniu granicy pomiędzy prawem ochrony danych osobowych a innymi dziedzinami prawa. Problem ten dotyczy jednak wyłącznie obszarów granicznych, wydaje się nie wyłączać więc możliwości przesądzenia, że w swej istocie prawo to spełnia przesłanki odrębnej dziedziny prawa. Nie przesądza o tym również uznanie, że w jakimś zakresie ochrona danych osobowych wejdzie w obszar prawa administracyjnego, tj. w przypadkach, w których powstaje stosunek administracyjnoprawny. Jak zostało już jednak wcześniej wskazane, wyznaczenie granic między działaniami prawa służy najczęściej realizacji różnych celów i dopiero uzasadnienie takiego wyodrębnienia nimi wszystkimi, bądź większością z nich, uprawniałoby postawienie tezy o możliwości uznania danego zespołu norm za odrębną dziedzinę prawa.

Z uwagi jednak na obszerność, istotę i specyfikę dziedziny prawa jaką jest ochrona danych osobowych, nie sposób w sposób wyczerpujący poddać analizie jej materię. Wydaje się być zasadnym, a może wręcz koniecznym podjęcie w przyszłości dalszego pogłębionego wywodu w tym zakresie, czego niewykluczone, iż się podejmiemy. Nie mniej jednak, z uwagi na fakt, iż różne podmioty, instytucje, organizacje, etc. zobowiązane są już teraz do należytej ochrony tych danych i postępowania w tym przedmiocie w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, która w istocie zapobiegać ma sytuacjom nadużywania danych osób fizycznych, szczególnie wbrew ich woli i zmuszać tych, którzy te dane posiadają, do dbania o ich bezpieczeństwo, pod sankcją stosowania kar finansowych, zachęcam Państwa już teraz do osobistej rozmowy w tym przedmiocie z prawnikami Kancelarii Doradców Prawnych e lex, specjalizującymi się w tej dziedzinie. Na konsultacje umawiać się można zarówno osobiście w Kancelarii we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 18/3, bądź telefonicznie pod następującym numerem telefonu: 54 426-25-65 bądź 539-903-764. Serdecznie zapraszam.